logo
seewarring
Webstek-/Sitemap
StekStrúner
Woordenboekje

§1
800-1200
+ <1600
————
DIC
DICH
DICK
DIEC
DIEK
DIG
DIIC
DIICH
DIJC
DIJCH
DIJCK
DIJK
DIK
DIKE
DYC
DYCK
DYK
DYKE
§2
koepelnaam
terp
————
uart
uert
war
ward
warf
warft
warp
warring
wart
weer
wer
werd
werp
wert
wierd
wierde
wiering
worp
wurt

Door Lely in ban en fuik van dijkdoorbraken 'Zeeuws/Hollands' verklaren

Afsluitdijk werd Nederlands waterstaatkundige koekoeksjong

De doorbraken van 1953 hebben kunnen voorkomen door de binnenkant te hellen zoals bij het tot dan al eeuwen langs de gehele Fries/Friesische kust toegepaste dijktype. Maar door de Nederlandse kant verleiden tot dat principioeel veranderen door verbouwen tot deltadijk 100% te vergoeden, is aan die verwijtende doorbraak­verklaring ontkomen. Dat daardoor voor de gehele Nederlandse kust volgens het Deltaplan is uitgegaan van de door Lely's doen en laten buiten de terpenkust vast­gehouden (niet-verwijtende) doorbraakverklaring, bezorgde de Nederlandse zeedijken veel meer harde (asfalt)bekleding en dijkhoogte dan de Duitse. Daarvan kan tot enkele meters voor zeestijging worden vrijgemaakt met als bonus verdwijnen van de thans toegekende resterende doorbraakkans.

Hierna volgt bijwerking

De tijdens de stormvloedramp van 1953 opgetreden dijkdoorbraken kregen de buiten de Fries/Friesische terpenkust aangehouden verklaring. Daarmee doorbreken door overlopen toeschrijven aan onvoldoende sterkte van de grasbekleding op de dijk­binnenkant in plaats van dat het gevolg van te steil hellen noemen, schrijf ik naast gebrek aan kennis vooral toe aan willen ontkomen aan verwijten. Met als aanvullende onderbouwing daarvoor de 100% kostenvergoeding voor aan de Nederlandse kant van de Fries/Friesische kust deltadijken maken. Vandaar dat de (delta)dijken daar tot drie meter hoger dan de bestaande dijken werden en hun buitenkant asfaltbekleed kregen tot hoger dan die waren. Maximale overdimensionering doordat van een principieel onjuiste doorbraakverklaring werd uitgegaan. Maar voor wat betreft de dijkhoogte kan tot meters voor zeestijging worden terugverdiend door zoals bij onze oosterburen berekenen op een ±100x grotere overloopkans. Overigens ondervond ik dat de tijd daar in 1984 nog niet rijp voor was.

Na de afwijzing eind 1983 van de voor een deltadijk over de buitenste zomerkaden aangevraagde concessie, dreigde voor Ferwerderadeel landschappelijke vernietiging van 14km historische zeedijk door Nederlands meest onlogisch gesitueerde deltadijk. Het toen door mij bepleite alternatief voor de Deltawet daar door een combinatie van waker- en slaperdijk uitvoeren, kwam voor de beide woordvoerders van een Kamer­meerderheid als geroepen. Hun door het Waterloopkundig Laboratorium gesteunde keuze leidde tot als Kabinet een bedijkingsconcessie toezeggen zoals de TV op 17 februari 1984 in "Het gesprek met de minister-president" uitdroeg. Maar wat minister Winsemius de Tweede Kamer 2½ dag later berichtte, betekende dat het Kabinet op een later door de Raad van State veroordeelde wijze had besloten tot zijn toezegging wegpromoveren om vernietiging van het bouwbesluit voor de Oosterscheldekering te voorkomen. Plus wat dat waterstaatkundig zou doen erkennen

Maar de versnellende zeestijging inspireerde mij tot nogmaals wijzen op de daarvoor beschikbare meters overdimensionering in de deltadijken. En tot als aanvullende onderbouwing aantonen dat de verklaring van Nederlands waterstaatsverleden meer en meer een afgeleide van het Deltaplan werd.

 
 
 Webstek-/Sitemap ▶