logo
seewarring
Webstek-/Sitemap
StekStrúner
Woordenboekje

§1
800-1200
+ <1600
————
DIC
DICH
DICK
DIEC
DIEK
DIG
DIIC
DIICH
DIJC
DIJCH
DIJCK
DIJK
DIK
DIKE
DYC
DYCK
DYK
DYKE
§2
koepelnaam
terp
————
uart
uert
war
ward
warf
warft
warp
warring
wart
weer
wer
werd
werp
wert
wierd
wierde
wiering
worp
wurt

Door Lely in de fuik van de Zeeuws/Hollandse doorbraakverklaring

Het Deltaplan, Nederlands waterstaatkundige koekoeksjong

Had ook de Nederlandse kant van de terpenkust het Fries/Friesische dijkbouwprincipe gehouden, dan was verwijtende verklaringen betreffende de dijkdoorbraken van 1953 oproepen doorgegaan. Dat is voorkomen door het rijk te bewegen tot verbouwen tot deltadijk volledig vergoeden. Want geen waterschap blijkt de verleiding te hebben weerstaan om ondermeer op andermans kosten hun zeedijken tot drie meter hoger kunnen maken. Dat als uitkomst van de hoogte volgens het Deltaplan berekenen, d.w.z. uitgaande van de doorbraakverklaring die door Lely's doen en laten buiten de Fries/Friesische kust toegepast bleef.

Hierna volgt bijwerking

De tijdens de stormvloedramp van 1953 opgetreden dijkdoorbraken kregen de buiten de Fries/Friesische terpenkust aangehouden verklaring. Daarmee doorbreken door overlopen toeschrijven aan onvoldoende sterkte van de grasbekleding op de dijk­binnenkant in plaats van dat het gevolg van te steil hellen noemen, schrijf ik naast gebrek aan kennis vooral toe aan willen ontkomen aan verwijten. Met als aanvullende onderbouwing daarvoor de 100% kostenvergoeding voor aan de Nederlandse kant van de Fries/Friesische kust deltadijken maken. Vandaar dat de (delta)dijken daar tot drie meter hoger dan de bestaande dijken werden en hun buitenkant asfaltbekleed kregen tot hoger dan die waren. Maximale overdimensionering doordat van een principieel onjuiste doorbraakverklaring werd uitgegaan. Maar voor wat betreft de dijkhoogte kan tot meters voor zeestijging worden terugverdiend door zoals bij onze oosterburen berekenen op een ±100x grotere overloopkans. Overigens ondervond ik dat de tijd daar in 1984 nog niet rijp voor was.

Na de afwijzing eind 1983 van de voor een deltadijk over de buitenste zomerkaden aangevraagde concessie, dreigde voor Ferwerderadeel landschappelijke vernietiging van 14km historische zeedijk door Nederlands meest onlogisch gesitueerde deltadijk. Het toen door mij bepleite alternatief voor de Deltawet daar door een combinatie van waker- en slaperdijk uitvoeren, kwam voor de beide woordvoerders van een Kamer­meerderheid als geroepen. Hun door het Waterloopkundig Laboratorium gesteunde keuze leidde tot als Kabinet een bedijkingsconcessie toezeggen zoals de TV op 17 februari 1984 in "Het gesprek met de minister-president" uitdroeg. Maar wat minister Winsemius de Tweede Kamer 2½ dag later berichtte, betekende dat het Kabinet op een later door de Raad van State veroordeelde wijze had besloten tot zijn toezegging wegpromoveren om vernietiging van het bouwbesluit voor de Oosterscheldekering te voorkomen. Plus wat dat waterstaatkundig zou doen erkennen

Maar de versnellende zeestijging inspireerde mij tot nogmaals wijzen op de daarvoor beschikbare meters overdimensionering in de deltadijken. En tot als aanvullende onderbouwing aantonen dat de verklaring van Nederlands waterstaatsverleden meer en meer een afgeleide van het Deltaplan werd.

 
 
 Webstek-/Sitemap ▶