logo
seewarring
StekStrúner
Ψoordenboekje

800-1200
+ <1600
————
DIC
DICH
DICK
DIEC
DIEK
DIG
DIIC
DIICH
DIJC
DIJCH
DIJCK
DIJK
DIK
DIKE
DYC
DYCK
DYK
DYKE

Webstek- / Sitemap    

Interne   koppelingen Internet-koppelingen
Ongezien knopnaam  ▼ ▲    ▲ ✖    ▲ 🡰  tekstwoord    ▲ ✖    ▲ 🡰 
(H)overmuis  popup   ▼ ▲    ▲ ✖    ▲ 🡰  tekstwoord    ▲ ✖    ▲ 🡰 
Gezien knopnaam  ▼ ▲    ▲ ✖    ▲ 🡰  tekstwoord    ▲ ✖    ▲ 🡰 
§ 1 Het Deltaplan Nederlands waterstaatkundige koekoeksjong
§ 2 Voor met kaai(dijk)en willen volstaan millennia op terpen wonen
§ 3 Een monsterverbond door Babylonische spraakverwarring
DIËC-1 Kiliaans misverstane woordenboek Nederlands-Latijn (1599)
DIËC-2 Halbertsma's misverstane woordenboek Fries-Latijn (1869)
Bijlagen betreffende beginklank-verschuiving van hD- naar D- :
DIËC-3 Anders dan (veen)grond e.d. verPLAATSen (Fry. ferSTEKke) betreffend
DIËC-4 Nog of ooit (veen)grond e.d. verPLAATSen (Fry. ferSTEKke) betreffend
DIËC-5 Verlies van beginklank hD- of D- bij afgeleiden van STEEK betekenend hDĪG, hDĒIG, hDŌIG
DIËC-6 Herkomst van op dijk  (Fry. dyk ) eindigende (composiet)woorden
Gevolg voor de (herkomst)verklaring van (civiel)technische benamingenrechtsboven pagina's) Woordenboekje
§ 4 Door minister Lely in de fuik van de Zeeuws/Hollandse doorbraakverklaring
§ 5 Forklaeijersplan onderbouwde de Fries/Friesische doorbraakverklaring
Aanvullende paragrafen:
A 1 Huidige (deltanorm-ondersteunende) terpen-verklaringen (citaten)
A 2 Kaai(dijk)en zo’n 2500 jaar agrarisch beter dan waldijken (citaten)
A 3 Harde (asfalt)bekleding als bijdrage aan een gras/kleibekleding geen sterkte toekennen
A 4 Afsluitdijk door politiek de doorbraken van 1916 anders dan de waterstaat verklaren
A 5 Waterstaatsmythen en -onwaarheden
A 6 Zwaarwegende taalkundige ondersteuning beogende correspondentie
A 7 Persoonlijke taalkundige ondersteuning beogende correspondentie
Bijlagen:
§2 ▲✖ Honderd generaties boerenbelang bij volstaan met kaai(dijk)en
§2 ▲✖ Verschijnjaar attestaties betreffende (zee)water keren
§3 ▲✖ Door de etymologische woordenboeken voor DIJK vermelde herkomstverklaringen
§3 ▲✖ Etymologische verklaringen van anderstalige cognaten
§3 ▲✖ Gevolg van voorbijzien aan Nederlands anders dan Engels (Anglo-Frisian) spellen
§3 ▲✖ Beginklank-verzachting van hD- naar ST- bij afgeleiden van Indo-Germaans hDĪG, hDĒIG, hDŌIG
§3 ▲✖ Woordenboek-verklaringen voor de 19 nevenstaande schrijfwijzen van Ned.dijk  en Fry.dyk
§3 ▲✖ Graven afgeleid van greppelen (ouder: grabbelen ) in plaats van omgekeerd
§3 ▲✖ Fry. dogge  en digen  (nog) toegepast voor Ned. doen  in de betekenis van werken
§3 ▲✖ Geraadpleegde woordenboeken e.d. met hun verwijs-afkortingen
§5 ▲✖ Dankzij Statenmotie superstormtest en deltadijkprimeur gras/kleibekleding
§5 ▲✖ Friese vóórdijk geofferd voor kunnen afbouwen Oosterscheldekering
§5 ▲✖ Verslag Leeuwarder Courant zitting Tweede Kamer 21 februari 1984
div▶✖ (divers) Overige (deels) gelezen en bekeken tekst- en beelddragers
div▶✖ Woord- en afkortverklaringen voor zeestanden en golven
div▶✖ Aanvullende verklaring van toegepaste waterstaatkundige namen en benamingen