StekStrúner
Ψoordenboekje

800-1200
+ <1600
————
DIC
DICH
DICK
DIEC
DIEK
DIG
DIIC
DIICH
DIJC
DIJCH
DIJCK
DIJK
DIJX
DIK
DIKE
DYC
DYCK
DYK
DYKE
Webstek- / Sitemap
  Interne  koppelingen Internet-koppeling Voor beide
 Ongezien    >      >   X      vD   web woord      >  
 (H)overmuis    >      >   X   popup web woord      >  
 Gezien    >      >   X      vD   web woord      >  
 >  §1  Inleiding
 >  §2  Millennia op terpen wonen om met kaai(dijk)en te kunnen volstaan
 >  §3  Een waterstaatkundig monsterverbond, vooral door taalkundig falen
Onderbouwende paragrafen betr. de onopgemerkte beginklank-verschuiving van D- naar ST-
 >   1. Andere STEK(K)EN betreffende vernoemingen dan inzake grond e.d. verzetten (Fry. FERSTEKKE)
 >   2. Vernoemingen betreffende met STIK en STEK verzetten (Fry. FERSTEKKE) van grond e.d.
 >   3. Naar stekken vernoemde woorden die door metanalyse hun beginklank verloren
 >   4. Idem betreffende huidige composieten met DIJK, DYK e.d. als eindcomponent
Gevolg voor de (herkomst)verklaring van (civiel)technische benamingen(bovenaan §-pagina's) Woordenboekje
 >  §4  Door minister Lely in de fuik van de Zeeuws/Hollandse doorbraakverklaring
 >  §5  Forklaeijersplan onderbouwde de Fries/Friesische doorbraakverklaring
Aanvullend onderbouwende paragrafen
 >  A1 Hoe we millennia op terpen wonen zonder keegboeren zijn gaan verklaren (citaten)
 >  A2 Hoe we Nederlands waterstaatsverleden 'kaai- en keegloos' zijn gaan verklaren (citaten)
 >  A3 Harde (asfalt)bekleding als bijdrage aan een gras/kleibekleding geen sterkte toekennen
 >  A4 Afsluitdijk door politiek de doorbraken van 1916 anders dan de waterstaat te verklaren
 >  A5 Waterstaatsmythen en -onwaarheden
 >  A6 Mijn acties voor besluiten tot etymologisch her-verklaren van DIJK, DYK c.a.
 >  A7 Pogingen tot ondersteuning van mijn etymologische verklaring voor DIJK, DYK c.a.
Aanvullend onderbouwende bijlagen e.d.
§2 > Voor- en nadelen van volstaan met vrijwel jaarlijks overlopende kaai(dijk)en / zomerkaden
§3 > Woordenboek-verklaringen voor de 19 nevenstaande schrijfwijzen van Ned.dijk  en Fry.dyk
§3 > De middeleeuwse uitspraak van destijdse schrijfwijzen zoals dag, dig, diec
§3 > Kiliaans waterstaatkundig onbenutte woordenboek Nederlands-Latijn (1599)
§3 > Halbertsma's waterstaatkundig onbenutte woordenboek Fries-Latijn (1869)
§3 > Door de etymologische woordenboeken voor DIJK vermelde herkomstverklaringen
§3 > Anderstalige verklaringen voor overeenkomstig ouder woordgebruik
§3 > Grondverzet betreffende woorden met dentaal verschoven beginklank
§3 > Fry. dogge  en digen  (nog) toegepast voor Ned. doen  in de betekenis van werken
§3 > Geraadpleegde woordenboeken e.d. met hun verwijs-afkortingen
§3 > Verschijnjaar attestaties betreffende (zee)water keren
§5 > Dankzij Statenmotie superstormtest en deltadijkprimeur gras/kleibekleding
§5 > Friese vóórdijk geofferd voor kunnen afbouwen Oosterscheldekering
§5 > Verslag Leeuwarder Courant zitting Tweede Kamer 21 februari 1984
DIV >Overige (deels) gelezen en bekeken tekst- en beelddragers
DIV >Woord- en afkortverklaringen voor zeestanden en golven