Webstek- / Sitemap
StekStrúner
Ψoordenboekje

  <   §7  
§8
§9 >

Friese Staten verkozen weglaten asfaltbekleding (+superstormtest)

§4 verklaart hoe het kon gebeuren dat mijn 'forklaeijersplan' de Friese Staten in 1981 deed besluiten tot zich bij motie uitspreken voor uitvoering als 'groene dijk' van de deltadijk in Ferwerderadeel, als zodanig met weglating van de volgens de 'deltanormen' voorgeschreven asfaltbekleding. Maar geen politcus zal zich permitteren te pleiten voor een besparing op de Nederlandse kustverdediging als de volgens de waterstaters noodzakelijke uitvoeringswijze niet algemeen als overdreven wordt ervaren. Dat wil zeggen dat deze motie bloot legde, dat zijn basering op de (princi­pieel verkeerde) Zeeuws/Hollandse doorbraakverklaring de Nederlandse dijkbouw opvallend doet overdimensioneren.

Bijwerking en aanvulling tot max. 800 woorden paginalengte volgt

Op 20.09'80 schreef het waterschap Fryslân over de uitvoering van de Deltawet in Ferwerderadeel een brief aan de Minister van Verkeer en Waterstaat met daarin als passage:

"Wij achten een ontwerp zonder een steen- of asfaltbetonbekleding niet verantwoord. Het komt ons, gelet op onze grote ervaring met Waddenzeedijken bij stormvloeden, onwaarschijnlijk voor dat een dergelijke constructie een Deltastorm zal kunnen keren. Hoewel wij niet verwachten dat onderzoek hiernaar zal aantonen dat dit wel het geval zal zijn, achten wij het niettemin op z'n minst noodzakelijk dat, alvorens tot dergelijke dijkbouwconstructies wordt overgegaan, een uitgebreid onderzoek hiernaar zal moeten plaatsvinden. Immers anders wordt op basis van een niet meer dan "wishfull thinking" overtuiging de in dijkbouwtechniek tot nu toe gebruikelijke harde zetsteen en/of asfalt­betonbekleding weggelaten. Een flauwere buitenbeloophelling zou deze rigoureuze ommezwaai in dijkbouwtechniek, nog afgezien van de problematie van de hogere kruinhoogte van er op aansluitende dijkvakken, geheel moeten kunnen compenseren?"

Het is een schriftelijk bevestigende toezegging aan de Rijkswaterstaat dat Waterschap Fryslân niet zomaar uitvoering zal geven aan het bij motie dreigende verzoek van de Friese Staten voor het aanleggen van een asfaltloze deltadijk in Ferwerderadeel. Dat leidde tot op ware grootte maken van een met grote gras­zoden afgedekte deltadijk in de golfgoot van het Waterloopkundig Laboratorium in de Noordoostpolder. En tot het zich vervolgens veel sterker tonen van die proefdijk dan vereist bij het daarop loslaten van veel meer dan de gemid­deld eens per 4000 jaar verwachte mate van golfaanval. Wat de worteldradenmat van een grasmat/kleibekleding daar aan sterkte etaleerde was zo imponerend dat Ferwerderadeel een volledig grasmatbeklede deltadijk kreeg.