Webstek- / Sitemap
StekStrúner
Ψoordenboekje

<   A5
A7   >

Mijn acties voor besluiten tot etymologisch her-verklaren van DIJK, DYK c.a.

rel. Eric Hoekstra, taalkundich ûndersiker Fryske Akademy
2018
23.08
Achte Hoekstra,
    In meunsterferbûn fan wettersteaters, argeologen en taalkundigen hâldt millennia op terpen wenjen agrarysk ûnlogysk ferklearre en mei dêrtoch de kustferdigening foar Nederlân mei grutte neidielen op in prinsipieel oare trochbrek-ferklearring basearre as by de Ost- en Nord-Friesen. Die bewearing haw ik ûnderboud op in webstek en gearfette yn in stik fan sa'n tûzend wurden foar in krante. Foar wat de taalkundigen oanbelanget bewear ik yn de 4e alinea if folgjende:
800-1200
 + <1600  
DIC
DICH
DICK
DIEC
DIEK
DIG
DIIC
DIICH
DIJC
DIJCH
DIJCK
DIJK
DIJX
DIK
DIKE
DYC
DYCK
DYK
DYKE
    Het 'Indogermänisches Wörterbuch' verklaart hDEIG, hDOIG, hDIG als 'stechen, stecken'. Dat doet mij nevenstaande Middeleeuwse schrijfwijzen zien als nog Anglo-Frisian (Noordzeegermaans) uitspreken voor het daarna door beginklank-verschuiving STIK, STEK, STEEK genoemde werktuig. Daarmee zie ik woorden zoals DICDELF, DICWAL, DICWEG, DICWERK samengesteld die bij 'volstaan met een half woord noemen' hun tot tegengestelde betekenissen door hetzelfde woordbegin benoemd kregen. Als verklaring tevens ondersteund door de bij de andere West- en de Noordgermaanse talen toegekende betekenissen zoals bijv. Eng. DIG 'steek, graven' etaleert en binnen ons taalgebied door honderden ermee samen-gestelde benamingen, toponiemen (plaatsnamen e.d.) en familienamen zoals ik ontdekte en verder onderbouwde. En DIJCKER als 'aggerator, coactor & fossor' (opwerper, meewerker en graver) verklaren door een 16e eeuws woordenboek, duidt op dan nog (veel) toepassen voor daarna HAKEN genoemd meermans grond e.d. verSTEKKEN. Desondanks de door de waterstaters beredeneerde betekenissen (metonymisch) goedpraten en in hun woordenboeken opnemen, betekent als taalkundigen hun interpretatie van Middeleeuwse teksten witwassen.
.     Dat ik dêr graach jo stânpunt oer hear, hat ûnder oaren te krijgen mei dat Nederlân jo sûnt 2007 as in deskundige sjocht op it mêd fan wat Salverda neffens my bedoelde mei "yn dúgen rekke" mar troch it "Wurdboek fan de Fryske taal" ûnder 'dûgen' de troch it berneferske ".. . en de ton viel in duigen" (Fryske bern songen neffens Clara foarhinne "de tonne foel yn it wetter") jûne betsjutting takend krijt. Neffens my wer sa'n foarbyld fan in wurd dat troch palatalisearring syn oarspronkelike stek-betsjutting (troch stekken útholle lykas Eng. dug 'kano') ferlear, mar etymologysk net takend krijt (ek net by de oare West- en de Noard­germaanske talen) sa't myn webstek fierder stêft.
    Spitigernôch bin ik gjin spesjalist op it mêd fan it Âldfrysk dat ik kin net folle size oer de etymologyen dy't jo útstelle. Wat de diken oanbelanget, bin ik ek gjin saakkundige. Mar it is wol nijsgjirrich dat de Dútske Friezen in hiel oare fisy op dykoanlis hawwe as de Nederlanners. Dêr mocht wolris in flot artikel oer skreaun wurde troch in sjoernalist.
Hoekstra's antwurd foel my ôf foar wêr't it my om gie. Mar gjin antwurd krije falt mear ôf. Nettsjinsteande syn tasizzing en myn rappel, bleau dat it gefal mei de útprinte gearfetting dy't ik in jier earder op de Fryske Akademy oan Arjen Versloot jûn hie. Fanwegen it ferbân mei de oare Noardseetalen fan myn hypothese, begûn ik by him om't hy heechleraar oan de UvA wurden wie mei as learopdracht 'Germaanse taalkunde, in het bijzonder de Duitse, Scandina­vische en Friese talen'.
2018
25.08
Achte Hoekstra,
    Bremmer syn Beaken-artikel fan inkelde jierren lyn hat my de foarlêste alinea as folget feroarjen dien: "De interpretatie van hun vondsten teveel baserend op wat anderen beweren, doet de archeologen het op terpen wonen niet toeschrijven aan als boeren millennia willen volstaan met zomerbedijking. Daardoor overloopbestendig zijn van de toegepaste kaden buiten beeld houdend, ondersteunen ze de waterstaters in onbenut laten dat zijn worteldradenmat gras binnen enkele jaren tot een onvoorstelbaar sterke dijkbekleding maakt en impliciet in de taludhelling negeren. Het Deltaplan daardoor op beide onderdelen maximaal overdimensioneren, deed bij de deltadijken een overmaat aan harde bekleding en hoogte toepassen en dat bovendien onder toekenning van een veel kleinere veiligheid dan bij onze oosterburen. Die meters overmaat aan hoogte kunnen eenvoudig voor zeestijging worden terugverdiend sinds mijn ontdekking en inmiddels vergaande woordspecifieke onderbouwing van de fatale rol van de taalkundigen Nederlands door hun taal zelfs voor het woord DIJK erkenning van ontlening aan het Anglo-Fries te hebben willen besparen."
    Is dêrmei de wjersin dy't it foar in krante ornearre tastjoerde stik opropt by jo as taalkundige fan de FRYSKE Aakdemy genôch fuortnommen om alfêst jo stânpunt hearre te meijen oer wat ik as palatalisaasje sjoch en as ûntstean fan wurden lykas Ned. DUIG ? En oer of der mear te ferbetterjen falt om as Akademy in stânpunt jaan op freegjen troch politici?
    Foar de etymology soene jo Bremmer sels freegje kinne. Foar de sjoernalistike kwaliteit soene jo in sjoernalist freegje kinne lykas Erik Betten fan it Deiblêd of Sietze de Vries fan de Ljouwerter.
2018
29.08
Achte Hoekstra,
    Tige tank foar jo antwurd. Betsjut it ek dat jo alteast beropsmjittich gjin etymologen Frysk mear sjogge nei de troch Boutkan en Siebinga opsetten útjefte fan de 'Old Frisian Etymological Dictionary' yn 2002? Boppedat wol ik fanwegen dat Bremmer ryklik in jier lyn emeritus waard noch graach syn wenplak fan jo witte en syn persoanlike e-mailadres as jo tinke dat syn e-mailadres by de Fryske Akademy en/of de Universiteit van Leiden net mear folge wurdt.
    Beropsmjittige etymologen binne der yndie net op de Fryske Akademy. Der is wol in spesjalist Âldfryske wets- en rjochtsteksten yn de persoan fan Han Nijdam.
rel. Rolf Bremmer, em.prof. Leiden University, English Philology / Frisian Language & Literature
2018
30.08
Achte hear Bremmer,
    "Foar de etymology soene jo Bremmer sels freegje kinne" andere Eric Hoekstra fan de Fryske Akademy op myn freegjen nei syn stânpunt oer dizze alinea
800-1200
 + <1600  
DIC
DICH
DICK
DIEC
DIEK
DIG
DIIC
DIICH
DIJC
DIJCH
DIJCK
DIJK
DIJX
DIK
DIKE
DYC
DYCK
DYK
DYKE
Het 'Indogermänisches Wörterbuch' verklaart hDEIG, hDOIG, hDIG als STECHEN, STECKEN. Dat deed me denken dat de sinds enkele eeuwen aan STIK, STEK, STEEK toegekende betekenis 'werktuig voor grond verplaatsen' de ST- beginnende uit-spraak kreeg door (begin)klankverschuiving bij zoals nevenstaand toegepaste schrijfvormen in Middeleeuwse teksten en toponiemen. En vervolgens dat met de werkwoordstam objectbenamingen zoals DICWERK, DICDELF, DICWAL, DICWEG werden samengesteld, die hun tot tegengestelde betekenissen door 'volstaan met een half woord noemen' idem door de zelfstandig woord geworden werkwoordstam aangeduid konden krijgen. In plaats van de andere betekenissen aan de zeekerende toegevoegd te dateren, doet dat beginnen in omgekeerde volgorde als mogelijkheid zien en daarmee zoals dat voor dergelijke spellingen bij de andere West- en de Noordgermaanse talen gebeurt en doet dat bovendien de m.i. veel aan Ned. DIJK en Fry. DYK toegekende betekenis 'ontginning, moering' aanwezig zien. Aldus gebeurd zijn zie ik door legio feiten ondersteund met daarbij etymologisch beter verklaren van tientallen D- beginnende woorden, toponiemen en patroniemen.
fan myn webstek seewarring.nl.
    Graach wol ik dêr jo stânpunt oer hearre en dat benammen ek fanwegen myn sa frij wêzen oan de ein fan de foarlêste alinea ferbân te lizzen mei jo artikel yn It Beaken nr. 1/2 fan 2012. Dat oangeande doel ik op myn skriuwen "dat de taalkundigen sterk bijdroegen aan die verklaring vasthouden door Ned. DIJK als een voor de betekenis waterkering in het Nederlands ingevoerd woord te verklaren. Nauwelijks (Anglo-)Friese leenwoorden in het Nederlands (willen) zien althans voor dat woord corrigeren, volstaat daarvoor."
    Tige betanke foar jo brief. As ik sa jo stikken lês, dan krij ik de yndruk, safier as ik der wiis út wurde kin, dat jo ekspertise earder earne oars leit as op it mêd fan de histoaryske taalkunde. Yn alle gefallen hat it wurd 'dyk' neat te krijen mei it Indo-germaanske DEIG ensafh., en ek net mei it Ingelske to dig. Dat lêste wurd is rillik jong (13e ieeuw) en is, sa't algemien oannommen wurdt, in ôflieding fan it âldere Ingelske dic  'dyk' en dician  'in dyk meitsje'. It wurd hat ek neat mei palatali­saasje te krijen. Hooplik kinne jo hjir wat mei.
Oanfoljend antwurd fan 17.09'18 op troch my neistjoeren fan de taheakke (bywurke) versje:
Tige tank foar jo oanpaste fersy. Faaks soene jo begjinne moatte mei it sitearjen fan it Etymologische Woordenboek van het Nederlands (2003-2009). Dat is sa wis noch net fan it komôf fan 'dyk'. Dat jout de mooglikheid fan in substraatwurd, dws, in net_Indogermaansk wurd.
2018
19.09
Achte Bremmer,
    Om't ik myn tekst dêrmei fersterkje koe, tige tank foar wer by my oproppen dat de etymologen DYK en DIJK dochs wol as in lienwurd sjogge. Mar ferfolgens ferklearje se de eardere skriuwwizen dêrfan yn Iermidsieuske toponiemen en teksten wol as foljierlikse seekearing ynstee fan as in gebietsnamme (mei in healjierlikse kearing). Dat as gefolch fan ûntbrekken dêrfan by útgean fan metonymysk ûntstean. Om ferfolgens moerdijk  ek dat soarte ferklearring te jaan ynstee fan as ferhege paad troch it fean, yn Skotlân gâns tapast mei as skriuwwize muirdyke.
    Troch myn terpeferklearring dat grutte ferskaat fan oant tsjinstelde Midsieuske betsjuttings ûntdekke, docht se my sûnt foarich jier ûntstean sjen troch "folstean mei in heal wurd" by dêrmei gearstalde wurden mei dêryn begjinnend as stam fan in wurkwurd mei as bestsjutting "mei dyk 'stik, ste(e)k' makke". Graach jo stânpunt oer de ûnderbouwing fan myn hypothese yn §3 "Babylonische spraakverwarring", skriftlik ofwol mûnling nei fan Ljouwert nei Frjentsjer fytsen (of oarsom).   antwurd  
2018
19.10
Achte hear Bremmer,
    De reden dat ik neat fan jo hear kin wêze dat myn skriuwen ferkeard falt, mooglik sels it jo dêryn sitearjen. Mei ik dêr noch wol wat oer hearre? Mei freonlike groetnis, Sible de Boer
PS: As oanfulling op wat en.wiktionary.com  etymologysk fan dig  en etymonline.com  fan dig  en dician  sizze, fiel ik my noch stipe troch wat yn "The Agrarian History of England and Wales"> as stânpunt fan Agnes Jane Robertson stiet "Miss Robertson translates the Old English word dycynge as "digging", but the OED denies any direct relationship between 'dig', which is from Old French diguer, and Old English dician 'to dyke or embank' (mear datoangeande troch googleje op "dycynge robertson")
    Dat jo net mear fan my heard hawwe is omt ik jo net helpe kin. Jo beweegje jo op in taalkundich mêd (etymology) dêr't jo --mei permysje-- net yn thús binne. De OED hat gelyk: 'to dig', dat tafallich wol wat op 'dyk' liket mar der etymologysk neat mei te krijen hat, betsjut "grave, dolle". In 'dycynge' is eat dat groeven is, in 'digging' in synonym fan 'ditch' "(groeven) sleat", mar taalkundich net besibbe.
  Ik winskje jo sterkte ta by jo ûndersyk.
2018
25.10
Achte hear Bremmer,
    Troch trije kear op myn eamels te antwurdzjen, hawwe jo my al holpen. Ik kin net fan jo fergje de troch it Oudnederlands Woordenboek oan DIJK takende betsjutting as in omissie fan de Nederlânske etymologen te sjen. Mar noch eefkes oangeande jo lêste antwurd: as jo frou Robertson gelyk jouwe mei dycynge  Aldingelsk as betsjutting "eat dat groeven is" ta te kennen, dan hat dochs net tagelyk it OED ek gelyk?   antwurd  
rel. Sasha Lubotsky, Prof. Leiden University, Comparative Indo-European Linguistics
2019
11.01
Geachte heer,
    Met verdere onderbouwing op mijn webstek seewarring.nl bevat onderstaand stukje citaat een Indo-Europees betreffende hypothese
800-1200
 + <1600  
DIC
DICH
DICK
DIEC
DIEK
DIG
DIIC
DIICH
DIJC
DIJCH
DIJCK
DIJK
DIJX
DIK
DIKE
DYC
DYCK
DYK
DYKE
Het 'Indogermanisches Wörterbuch' verklaart hDIG, hDEIG, hDOIG met 'stechen, stecken'. En zulke betekenissen krijgen Dijck, dijcken, dijcker  nog toegekend in het in 1599 door Kilian uitgebrachte woordenboek. Samen reiken ze aan dat de nevenstaande Middeleeuwse schrijfvormen van Ned.   en Fry. DYK  toen nog de betekenis hadden die door daarna opgetreden beginklankverschuiving als uitspraak STIK, STEK, STOK kregen en dat hun daardoor voor andere betekenissen vrijkomende vorige uitspraak benaming werd voor een door de komst van de poldermolens toepassing krijgend type zeekering Het is een door nog meer feiten ondersteunde gedachte die m.i. ongenoemd bleef doordat als taalkundigen kiezen voor de door waterstaters en archeologen toegekende betekenissen de door Kilian toegekende deed weglaten in de historische woordenboeken. In plaats van de hen aangereikte taalkundige feiten benutten voor millennia op terpen wonen niet langer met een 'deus ex machina' agrarisch onlogisch 'keegloos' ver-klaard te houden, doen de taalkundigen het tegengestelde door een grootschalige palatalisatie onbekend te houden. Tot de gevolgen behoorde ook dat honderden D- beginnende woorden, toponiemen, patroniemen én daarmee samengestelde composieten etymologisch beter kunnen worden verklaard. Als aanvullende staving van mijn verklaring van Nederlands waterstaats-verleden heb ik dat voor een honderdtal uitgewerkt, daarbij op pag. DYC-1A voor andere betekenissen startend dan op pag. DYC-1B separaat betreffende grond verzetten (Fry. forSTEKKE).
Graag zal ik binnenkort daarover van gedachten wisselen met u of een medewerker van uw instituut.
Ir. Sible de Boer (gepens. civiel ingenieur)
De ontwikkeling van d- naar st- is fonetisch onwaarschijnlijk en heeft geen parallellen in het Germaans. Het woord dijk  wordt tegenwoordig meestal verbonden met woorden voor 'wal, muur' (vgl. "Etymological Dictionary of Proto-Germanic" van Guus Kroonen).
rel. Arno Brok, Kommissaris fan de Kening yn Fryslân
2019
18.03
Achte Kommissaris,
    Neffens de krante sille jo kommend wiikein nei de Færöer. Dat krijt syn namme as 'skiepeilannen' ferkearre, mar foar jo en my leit foar opskeppen dat dy komt fan healweis OERFARren fan Skotlân nei Yslân v.v. lizze. Jo kinne dat dêr de kommende dagen wer ynfiere. As haadman fan de Friezen hawwe jo rjocht fan sprekken omdat
  • Fries  as namme datearret fan doe't fokalen lykas yn Far faak net skreaun waarden
  • it twadde nammediel ies  in wetternamme wie lykas yn Ie, Isel  ensf.
  • de namme Fries  dus gearstald is fan farre  en wetter, d.w.s. mei de betsjutting seeman  in beropsnamme wie lykas neffens my ek Angel, Saks, Celt
Dat docht Faeröer  en Fries  as besibbe sjen, hoewol net ûnmooglik dat beide ferklearrings fairy-tales 'mearkes' binne. Mar dan noch altiten better as de hin-en-aai-ferklearring skiep-eilannen.
    Deegliker haw ik ûnderboud dat it wurd DYK (Ned. DIJK) yn de midsieuwen noch net de betsjutting (see)kearing hie. Dat as bydrage oan millennia op terpen weinjen en mear algemien Nederlâns wettersteatsferline folslein oars ferklearre te krijen. Om ferfolgens dêrmei by te dragen oan ús kustferdigening (wer) lykas de Dútse op de Frysk/Friesische trochbrekferklearring basearje te krijen, dêrmei foar de kommende seestiging ôfstân nimmend fan ûnnedich ymponeare troch útgean fan de (oarsaken en gefolch ferwikseljende) Sieusk/Hollânske ferklearring. De nei noch eat byskaven te publisearjen earste seis alinea's fan de ynlieding "Tot meters overdadige dijk- en damhoogte beschikbaar voor zeestijging" fan myn seewarring.nl  neamde webstek ûnderbouwe dat fierder.
    Datoangeande wol ik graach in petear mei jo as jo werom binne. Benammen oer de mooglikheid fan in troch de provinsje betelle beoardieling troch de Fryske Akademy, alteast foar it taalkundige part fan wat ik earst nei myn pensionearing as rykswettersteater ûnduts.   antwurd  
2019
26.03
Oan it sekretariaat fan de Kommissaris fan de Kening,
Achte frou/hear,
    Mear as in wike lyn besocht ik eefkes in tal wurden mei jo te wikseljen oer in wat bûtenwenstige brief foar de Kommssaris. Dat om te freegjen it brief by syn reispaperassen te dwaan foar syn (troch de krante oankundige) besite oan de Faeröer fanwegen dêryn - as opstap nei in saak fan gewicht - opnimmen fan in tule (Eng. fairy-tale) oangeande de namme- ôfkomst. Mar foar soks hiene jo it te drok, sei de boade nei't hy myn fraach telefoanysk oan jo foarlein hie mei de wurden "Ik heb hier iemand met een oude brief". En nei 8 dagen letter noch gjin e-mail krigen te hawwen oangeande yn behanneling nimmen, begjin ik no te tinken dat it brief by it âld papier bedarre is.
    Graach jo reaksje foar by ferlet digitaal takomme litte fan myn fraach oan de Kommissaris
Ref.: Automatisch antwoord: "oude brief"
Geachte heer/mevrouw,
    Hartelijk dank voor uw e-mail aan de provincie Fryslân. U krijgt binnen drie werkdagen een reactie van ons over de verdere afhandeling. Mocht u intussen telefonisch contact met ons willen opnemen dan kan dat natuurlijk ook. We zijn van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur bereikbaar op telefoonnummer (058) 2925925. Wij verzoeken u vriendelijk niet op deze automatische ontvangstbevestiging te reageren.
NB: Van berichten die door ons als ongewenste acquisitie worden beschouwd ontvangt u geen afhandelbericht.
Mei freonlike groetnis, Provincie Fryslân
    Mar allinnich de automaat hie it fatsoen te antwurdzjen. Gjin minske op it Provinsjehûs dy't dat opbrocht. Sels net foar it stjoeren fan in ôfsizzer, lit stean mei in argumentaazje. En de deputearre dy't yn juny tasei dat ik wat hearre soe, koe sels dêr net foar soargje. Want der hie oerlis west mei de Fryske Akademy. Mei it ynstitút dêr't mei grutte gefolgen foarby gien wie oan wat ik taalkundich ûntduts. Dêr wie it troch my oanfrege ûnder­siik dus oerboadich neamd. En ferfolgens krige de meitinkende boarger net de gelegenheid by de Kommissaris it grutte wettersteatkundige belang te bepleitsjen fan it wurd DYK te ferklearjen/ynterpretearen sa't it yn 1599 te Antwerpen útbrochte wurdboek Nederlânsk-Latyn neffens my bedoelde.
BIJ Willem Smink, interim-directeur Fryske Akademy
2019
26.03
Achte hear Smink,
    In wike lyn haw ik Kommissaris fan de Kening Brok in brief skreaun mei dêryn in de Fryske Akademy oanbelangjende fraach. Dy yn de (hjirûnder werjûne) twadde en tredde alinea steande fraach
    Dêryn haw ik ûnderboud dat it wurd DYK (Ned. DIJK) yn de midsieuwen noch net de betsjutting (see)kearing hie. Dat as bydrage oan millennia op terpen weinjen en mear algemien Nederlâns wettersteatsferline folslein oars ferklearre te krijen. Om ferfolgens dêrmei by te dragen oan ús kustferdigening (wer) lykas de Dútse op de Frysk/Friesische trochbrekferklearring basearje te krijen, dêrmei foar de kommende seestiging ôfstân nimmend fan ûnnedich ymponeare troch útgean fan de (oarsaken en gefolch ferwiksel-jende) Sieusk/Hollânske ferklearring. De nei noch eat byskaven te publisearjen earste sân alinea's fan de ynlieding "Tot meters overdadige dijk- en damhoogte beschikbaar voor zeestijging" fan myn webstek seewarring.nl ûnderbouwe dat fierder.
    Datoangeande wol ik graach in petear mei jo. Benammen oer de mooglikheid fan in troch de provinsje betelle beoardieling troch de Fryske Akademy, alteast foar it taalkundige part fan wat ik earst nei myn pensionearing as rykswettersteater ûnduts.
wol ik graach taljochtsje yn in petear mei jo, benammen ek om jo stânpunt te hearren.  Besprutsen 
2019
15.04
Achte hear Smink,
    Der falt mear te heljen út it oerlis dat ik mei Kommissaris Brok oanfrege haw. Dat as jo der ek oan dielnimme nei fan Siebren Dyk in goed útpakkende earste beoardieling heard te hawwen oer wat ik yn de fjierde (en de lêste rigels fan de tredde) alinea fan myn webstek-ynlieding ynbring tsjin de ferklearrings foar de midsieuske skriuwwizen fan DIJK yn it Aldnederlânsk en de beide Middelnederlânske wurdboeken. Op myn beurt wol ik ek graach by dat petear wêze, mei om't myn (te) koart hâlden skriuwen wolris ferlet hawwe kin fan in taljochting.   antwurd  
BIJ Siebren Dyk, taalkundige bij de Fryske Akademy
2019
09.04
Achte hear Dyk,
    Moai foar my dat jo noch net mei pensioen binne. Lykwols warskôgen jo dêr al wol foar, hearde ik op de Frisistyk-dei en lies ik yn de krante fan de oanbieding fan it Hylper wurdboek. Mar ferdealde graach wol ik noch jo stânpunt hearre oer wat ik oangeande jo efternamme DYK tsjinkaam as in neffens my ieuwen earder troch mûljearring oantaast en dêrtroch sels fan betsjutting feroare wurd as de troch jo yn 2008 yn Ús Wurk besprutsen wurden. Dêrby giet it (te) koartsein oer wat ik opsmyt yn de fjirde en de twa lêste rigels fan de tredde alinea
Met als m.i. fatale bijdrage aan daaraan vasthouden dat de taalkundigen voorbijgaan aan wat een in 1599 uitgekomen woordenboek voorhoudt, namelijk dat bij de tot dan toegepaste (nevenstaande) schrijfvormen van Ned. DIJK en Fry. DYK de vernoeming nog was zoals Fry. (FER)STEKKE die nog kent. Maar vooral door klankverschuiving van D- naar ST- fonetisch voor onmogelijk houden en daardoor de huidige vernoemwijze — eindresultaat in plaats van totaalresultaat (verlaging plus verhoging) — reeds Middeleeuws toegepast zien, leidde tot in de historische woordenboeken al vanaf 800 de door waterstaathistorici daarvoor beredeneerde betekenis 'kunstmatig aangelegde waterkering' opnemen. Notabene de tegenovergestelde van de door die andere Anglo-Frisian (Noordzeegermaanse) taal alsmede de door alle overige, West- en de Noordgermaanse talen aan destijdse dergelijke schrijfwijzen toegekende.
800-1200
 + <1600  
DIC
DICH
DICK
DIEC
DIEK
DIG
DIIC
DIICH
DIJC
DIJCH
DIJCK
DIJK
DIJX
DIK
DIKE
DYC
DYCK
DYK
DYKE
Verschuiving beginklank van D- naar ST-
Het 'Indogermanisches Wörterbuch' verklaart hDEIG, hDOIG, hDIG met 'stechen, stecken'. Dat versterkte de al door woorden zoals Eng. DIG 'STEEK,graven' bij mij opgeroepen gedachte dat ons taalgebied naast de toegekende Germaanse klankverschuivingen ook palatalisatie van D- naar ST- kende. Om vervolgens daarvan uitgaande betere verklaringen dan vermeld in de etymologische en historische woordenboeken te ontdekken voor de nevenstaande Middeleeuwse attestaties en hun 'ablautvarianten' alsmede honderden daarmee samen­gestelde composieten, topo-niemen en patroniemen. Desondanks worden de destijdse schrijfvormen van Ned. DIJK en Fry. DYK in de Oud- en Middelnederlandse woordenboeken niet verklaard zoals de verklaringen voor DIJCK,DIJCKEN,DIJCKER in Kilians woordenboek (1599) aanreiken, d.w.z. met nog aan Fry. (FER)STEKKE en in verouderd Ned. aan (VER)STEK(K)EN ST- beginnend verwoorde betekenissen. Aan als lexicografen de door de waterstaters beredeneerde betekenis vermelden, droeg sterk bij dat de etymologen kozen voor 'meto­nymisch goedpraten' van mettertijd tegengestelde betekenissen zoals wal, weg, sloot krijgen. Dat in plaats van toeschrijven aan 'volstaan met een half woord noemen' bij uit een werkwoord- plus een doelcomponent samen­gestelde benamingen zoals dijkwal. Al met al voor mij reden de taalkundige bijdrage aan de archeologen op het vekeerde been zetten nog groter dan de waterstaatkundige te zien.
fan de ynlieding "Tot enkele meters dijk- en damhoogte inzetbaar voor zeestijging" fan myn webstek seewarring.nl.
  Yn 't foar tank foar in útnoeging foar in petear op de Fryske Akademy.
    It muoit my, mar ik sjoch gjin inkelde oerienkomst tusken wat jo op it aljemint bringe en wat ik yndertiid beskreaun haw yn myn artikel oer mûljearring. In troch jo ûnderstelde palatalisearring D > ST liket my taalkundich ek ûnmooglik. Ik achtsje my fierders net kompetint genôch om oer de fierdere wettersteatkundige aspekt wat te sizzen. Alles meiinoar: mei my komme jo net folle fierder!
2019
15.04
Achte Dyk,
    Tige tank foar deselde dei op myn eamel anderje. Jo antwurd sette my oan ta de foarleine passaazje nei de ûndersteande om te wurkjen foar sterker ûnderbouwen fan de neffens my ûntdutsen klankferoaring fan D- en/of hD nei ST-. Hooplik genôch om oangeande it troch my oan Kommissaris Brok foarleine fersiik foar in troch de Provinsje betelle ûndersiik troch de Fryske Aka­demy genôch kâns fan slagjen te sjen om de hear Smink net oan te rieden dêr mar better nee tsjin te sizzen.   antwurd