Verklaring voor honderd jaar vasthouden aan principieel anders verklaren
annex beantwoorden van de Nederlandse dijkdoorbraken dan de Duitse
met attendering op de nadelen die daar buiten waterstaatskringen
van werden en nog worden ondervonden bij zo doorgaan
Dat door onbenut laten van het zich dankzij zijn wortelmat onvoorstelbaar overloopsterk gedragen van een grasmat als dijkbekleding en annex daarmee de dijkhelling geen betekenis toekennen, daardoor buitensporig overdimensionerend de Nederlandse kust veel imponerender verdedigend dan de (doorbraakvrijer gekwalificeerde) Duitse kust door het als Nederlandse waterstaters te presteren:
Opsomming hoofdpunten volgt

Hoofdstukken (streefmax. 800 woorden 'bovenknops'):
1  Inleiding
2  Nederlands waterstaatsverleden agrarisch logischer verklaard
           Onderbouwende woordherkomst-verklaringen
3  Dijkdoorbraken Fries/Friesisch i.p.v. Zeeuws/Hollands verklaren
           Toelichtende woordverklaringen
4  Afsluitdijk en Deltaplan overbluften doorbraakverwijten
5  Forklaeijersplan etaleerde opklopperij deltanorm/Deltaplan
6  Friese Staten kozen voor deltadijk zonder asfaltbekleding
7  Wegpromovering Kabinetsbesluit dijkhoogte Ferwerderadeel
Aanvullingen:
A1  Babylonische spraakverwarring
A2  'Vóórmolense' dijkprofielen
A3  Het onbekende van zomerbedijking
A4  Asfaltverwering 'groen' renoveren
A5  Afsluitdijk, veelzeggende dambenoeming
A6  Waterstaatsmythen en -onwaarheden

      SiteMap
      Tekstbronnen
logo seewarring
logo seewarring
Webstek van ir.Sible de Boer, stoelend op 20 jaar werken voor en tot bij de Raad van State tegen de waterstaat